Huishoudelijk reglement:

Volkstuin vereniging Hof van West streeft ernaar om met zo weinig mogelijk regels, met maximaal plezier te tuinieren. Onderstaande regels hebben wij met elkaar afgesproken.

De huur van een tuin gaat van 1 januari tot /met 31 december.

Tussentijds opzeggen is mogelijk in overleg en met goedkeuring van het bestuur. Dit met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Restitutie van de huur bij tussentijdse opzegging is niet mogelijk, tenzij het bestuur daarin toestemt.

Indien een huurder niet uiterlijk voor 1 november van een jaar heeft opgezegd, wordt de huurovereenkomst stilzwijgend met 1 jaar verlengd.

De huur moet betaald zijn voor 1 februari van een jaar.
Het (IBAN) bankrekening nummer waarop de huur voldaan kan worden is:

NL83 RBRB 09 551 747 08 ten name van Hof van West.

De huurder is verplicht bij aanvang eenmalig een borg van € 50, – te betalen, pas dan wordt de sleutel overhandigd.

De huurder is verplicht bij het beëindigen van de huurovereenkomst de tuin schoon achter te laten (onkruid en planten verwijderen, tegels afvoeren).

Gebeurt dit niet, dan ontvangt de huurder zijn borg niet terug en worden indien nodig extra gemaakte kosten voor het schoonmaken van de tuin in rekening gebracht.

Men kan gebruik maken van het overnameformulier. De vertrekkende huurder draagt hiervoor de verantwoording. Zaken die hierin vermeld zijn, mogen na ondertekening van zowel de vertrekkende als de nieuwe huurder op de tuin blijven. Wordt de overname niet goed afgehandeld dan ontvangt men de borg niet terug.

De huurder gaat ermee akkoord dat:

A) Het gehuurde perceel het gehele jaar schoongehouden wordt.

B) Paden en perceelgrenzen schoon en onkruidvrij gehouden worden.

C) De huurder wordt geacht naar persoonlijk kunnen bij te dragen aan de zorg voor het hele complex.

D) De huurder houdt zich aan de afspraken betreffende wisselteelt. (zie item tuin weetjes/wisselteelt)

E) Er geen (grote) bouwwerken gemaakt worden. (maximaal: Lengte = 2.00 m x Breedte = 2.50 m x Hoogte = 1.80 m)

F) Er geen grote bomen geplant worden. (laagstam fruitboompjes zijn toegestaan) De maximaal toegestane hoogte van de bomen op het perceel is 2-2,5 meter. De bomen moeten minimaal 2 meter van de buurgrenzen af staan.

G) Tuinders zorgen zelf voor het verwerken/afvoeren van overtollig tuinafval.

H) Honden op het complex zijn toegestaan, mits aangelijnd, geen overlast voor de overige tuinders veroorzaken en buiten het complex worden uitgelaten.  

Blijkt een huurder zich in de loop van het jaar niet of niet naar behoren aan bovenstaande afspraken te hebben gehouden en vindt er geen verbetering plaats na het voeren van enkele gesprekken met de betreffende huurder, dan heeft het bestuur het recht om de huurovereenkomst eenzijdig te beëindigen.

Alle besluiten tijdens de ledenvergaderingen worden democratisch genomen door een meerderheid van de stemmen (minimaal 51%), waarbij er op een later tijdstip opnieuw over een te nemen besluit gestemd wordt, indien er geen meerderheid bereikt kan worden.
Het is mogelijk om een ondertekende volmacht aan iemand mee te geven indien men verhinderd is om bij een ledenvergadering aanwezig te zijn, maar wel mee wil stemmen met te nemen besluiten.